Sunday, 16 December 2007

Nhac Pham Loi Nhac buon/ Bai tho Ao Tran Chua Phai


Áo trận giờ đây màu chửa bạc...
Sao người lính chiến bước phiêu du.
Đại Dương sóng cuộn dòng ngăn cách,
Ai đó còn nghe tiếng gọi thù?

Gãy gánh nửa đường chân chửa mỏi,
Nước non ngàn dậm bước chinh nhân.
Non sông từ đó ai gây tội?
Ngâm khúc Yên Ba nuốt tủi hờn!

Ai bẻ súng gươm quăn kiếm báo?
Khiến thù tràn ngập khắp Non Sông!
Quê Hương tang tóc thây dầm máu!
Mẹ Việt Nam ơi máu lệ dòng!
Nửa đời xoay chuyển cơn dâu bể,
Từ lúc Quê Hương nát cả hồn.
Hai mốt năm dài vương mắt lệ,
Nghe hồn vất vưởng bước cô đơn.

Nhớ nước đau lòng câu thệ quyết,
Thương thân tiếng vọng Vũ Đình Trường,
Trước bàn Tổ Quốc câu trung liệt,
Thề giữ non sông đổi máu xương.

“Tuý ngọa sa trường quân mạc vấn,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
Dậm trường sông núi hồn chinh chiến,
Vạn bước sơn khê Tổ Quốc ơi!
“Nỗi Lòng Viễn Xứ”
Vân Trang
Loi Nhac Buon

No comments: