Saturday, 11 November 2017

Lời Tạ Ơn Của Người Ngoại Đạo

Lời Tạ Ơn Của Người Ngoại Đạo August 1 /2017. Vân Trang &&&&&&&&&& “ Bài viết nầy thay lời cám ơn chân thành đến Hội Catholic Charities of Santa Clara đã cùng đồng hành và giúp đở nhiệt tình cho nạn nhân lũ lụt tại thành phố San Jose/khu Rock Spring” “Lạy Chúa con là người ngoại Đạo Nhưng con tin có Chúa ngự trên cao Chúa giúp đời con qua khốn khổ Cho đám mây mù vội qua mau”. Bốn câu thơ của thi sĩ Kiên Giang, được nhạc sĩ Trần thiện Thanh phổ qua lời tựa: Trời Chưa Muốn Sáng; Bản nhạc nầy hàm ý nói lên nỗi đau khốn khổ của người dân trong thời chinh chiến . Nó được phổ biến rộng rãi trong nước, kể từ đầu thập niên 70. Riêng với tôi, lúc nào gặp cảnh khốn khổ, khó khăn, buồn lo, tôi hay nho nhỏ hát lên mấy câu nầy, rồi mọi việc cũng qua đi theo thời gian. Như người ta thường nói mỗi cuộc đời đều có định mệnh riêng của nó. Tôi tin điều nầy! Cũng như định mệnh đã khiến tôi rời xa quê hương, sống cuộc đời viễn xứ, định mệnh đã khiến tôi gặp gỡ hội Catholic, trong những thời điểm cũng mang tính điẹnh mệnh, dù tôi chỉ là người ngoại đạo. Chuyện đã hơn hai mươi năm, khi tôi còn trong trại tù của cộng sản, chính hội US Catholic Charities và bà con Việt Kiều ở khắp nơi trên đất Mỹ đã vận động đấu tranh cho chúng tôi sớm được thả về. Sau đó, chúng tôi đưọc ra đi theo chương trình HO, mà Tổng Thống Ronald Reagran đã đề ra (Vì chúng tôi là những người lính tự do, bảo vệ tổ quốc Việt Nam, theo chế độ tự do trên thế giới, chống lại Cộng sản độc tài, vô thần, điển hình là Cộng sản Việt Nam.) Khi chương trình HO được thành hình. Chúng tôi được lập danh sách đi định cư trên đất Mỹ. Cũng chính hội USCC/Catholic Charities cho chúng tôi mượn tiền và lo liệu mua vé phi cơ cho chúng tôi ra đi. Sau đó chúng tôi hoàn trả lại tùy khả năng, rất lâu gần 10 năm mới dứt. Khi chúng tôi vừa tới đất Mỹ, thì cũng chính Hội Catholic Charities Oakland cho chúng tôi một số tiền không bồi hoàn là $1,500.00 ( dùng cho việc deposit nhà và tiền mướn tháng đầu). Sau đó, chúng tôi mới lập thũ tục xin bão trợ tám tháng theo chương trình Refugees.) Sau hai năm, định cư ở thành Phó Concord, tôi hoàn tất chương trình College tại Trường Diable Valey College (Pleasan Hill). Năm 1996, tôi di chuyễn đến SanJose. Trong lúc, còn mới lạ với thành phố nầy, tôi cũng đến nhờ hội/ USCC ở đường Zenker, xin hỗ trợ thông tin việc làm. Tôi đã làm thiện nguyện vài tháng ở đây, vì muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho hội, nơi mà tôi nặng nợ ân tình giúp đở. Kết quả tôi đã đi làm, từ đó, tôi ỗn định cuộc sống tại sanjose. Sau nầy, thỉnh thoãng tôi ghé USCC/ Zenker thăm các bạn quen: người còn, kẻ mất, cũng hơi buồn. Nhưng không có gì buồn và khủng hoãng hơn trong kỳ nhà cửa bị ngập nước. Trong lúc khốn khổ ưu tư, tôi mới thấy Hội Catholic Charities đã giúp đở chúng tôi thật nhiệt tình và hữu hiệu. Tôi mướn nhà số: 1753 Welch Ave Apt 2 SanJose CA 95112. January 21/17. Căn nhà nầy bị ngập nước lên tới đầu ở bên ngoài, còn bên trong nhà thi nước ngập đến hai feet, theo sự do đạt của Red Cross. ‘Khu vực từ Nordal, Welch, Needle, Rock spring’ Nghe đâu thành phố xả lũ, vì sợ bể đập Anderson dam, cho nên, nuớc lên quá nhanh. Vã lại, chúng tôi không đươc báo động, vì thế, tất cả đồ đạc trong nhà tôi đều bị ngập nước và hư hại. ( it’s Anderson’s Fault). Một chiếc xe Toyota 2016 tow towlot +6 speaker JBL/45” +2 mixer Dtech 550 +2 Amplifier QSC 1,500Watt +một Keyboard Yamaha psr 950=Tổng cộng sự thiệt hại trên $ 12,500. Tôi rất tiếc, không biết bao giờ mới mua lại đươc, vã lại tôi đã già và retime lâu rồi. Nhưng cũng may, trong thời gian ngập lụt, không có chổ ở, cũng nhờ Catholic Charities đã giúp đở chúng tôi rất nhiều, trong những tháng ăn nhờ, ở đậu, cũng như tiền utilities, và xăng nhớt đi tới lui. Tỗng cộng hơn ba ngàn đồng, thêm hai tháng tiền nhà trả chủ. (Nghe đâu Hội sắp cho mỗi hộ $2,000.00 nữa để mua vật dụng trong nhà. ) Đây là lần thứ ba, mà tôi đã nhờ Hội giúp trong cơn hoạn nạn. Ngoài ra tôi còn biết nam 1954, sau khi hiệp đinh Geneve ký kết, Việt Nam chia hai miền .Việt Cộng chiếm miền Bắc, người dân quá sợ, vì chủ nghĩa Độc Tài, Vô Thần, Đấu Tố, Tận Diệt, ho tìm mọi cách để vào Nam theo chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Thì cũng chính: hội Catholic Charities American phối hợp với chính phủ Mỹ, giúp cho cả triệu người miền bắc di cư vào nam trên chiếc tàu Landing Ship ( dân thường gọi là tàu Há Mồm). Hơn một triệu người, họ được định cư nhiều vùng trù phú ở Miền Nam như: Hố Nai ,Gia Kiệm, Cái Sắn, Bình Long, Phước Long Bến Cát.v.v…( tôi vẫn còn nhớ, khoãng 1960, sau năm năm, mỗi gia dình đều có một chiếc xuồng ghe máy đuôi tôm , một chiếc xe gắn máy để làm chân. Một vài nhà nông đã mua sắm đươc xe máy cày thế trâu. Nhiều gia đình trở nên khá giả, con cái được học hành đến nơi, đến chốn theo sự mông ước của gia đình). Từ lúc 1954, khắp miền nam đều có danh từ Caritas, vì hơn một triệu người đinh cư ở miền nam, họ được hội US Catholic Charities giúp đở. Từ món ăn, thức uống, ngay cả những tấm tol lợp nhà đều có đóng dấu USCC. Cuộc di cư vĩ đại nầy, phải nói là vô tiền khoáng hậu, người dân Việt Nam mãi mãi nhớ hoài trong tâm thức. Hơn nữ thế kỷ qua Hội từ thiện Catholic đã có mặt khi cần và cùng đồng hành vời người Việt, để giúp đở đồng bào vượt khó khăn. Với tôi có lẽ cũng là định mệnh, để một người ngoại đạo như tôi luôn luôn tin có chúa ngự trên cao. “ Chúa giúp đời con qua khốn khổ Cho đàm mây mù vội qua mau ” Vân Trang Thanksgiving Thanksgiving of the Gentiles August 1/2017. Van Trang &&&&&&&&&& "This article is a thank-you to the Catholic Charities of Santa Clara, who has accompanied and helped flood victims in San Jose / Rock Springs area” "My God I ‘m a pagan But I believe God is on high God helped my life through misery For the cloud to pass quickly. Four verses of the poet Kien Giang, composerTran Thanh Thanh song writer: “Troi Chua Muon Sang“ Heaven has not Bright; This music refers to the miserable pain of the people during the war. It has been widespread in the country since 1970. As for me, whenever I had the miserable, difficult, sad, small or small I sing this sentence, then everything goes through time. As people often say, every life has its own destiny. I believe this! As well as the fate that made me leave my homeland, living a faraway life, destined me to meet the Catholic Society, at times also religious, even though I was just a pagan. For more than twenty years, when I was in a Communist prison camp, the US Catholic Charities and Vietnamese-Americans living in the United States campaigned for us to be released soon. Then, we followed the HO program, which President Ronald Reagran set out (because we are free soldiers, defending our homeland, following the regime of freedom in the world, against Communist dictators, atheists, typically Vietnamese Communists.) When the HO program is formed. We are listed to settle in the United States. The USCC / Catholic Charities also lent us money and ordered our plane tickets. Then we refunded the ability, very long nearly 10 years to end. When we arrived in the United States, the Catholic Charities Oakland also provided us with a nonrefundable $ 1,500.00 (for home deposit and first month rent). After that, we started the eight-month Hurricane Refugees program.) After two years of settling in Concord, I completed the College program at Diable Valey College (Pleasan Hill). In 1996, I moved to San Jose. While, new to this city, I also came to the USCC on Zenker Street, for employment information support. I have been volunteering for a few months there, because I want to contribute a small part to the association, where I owe a lot of help. As a result, I went to work, from then on, I lived in sanjose. Later, I visit the USCC / Zenker occasionally visiting friends: the left, the lost, also slightly sad. But there was nothing more sad and more terrible during the flood. During my miserable life, I found the Catholic Charities Society to be a great help to us. I Rent: 1753 Welch Ave Apt 2 SanJose CA 95112. January 21/17. The house was flooded to the head on the outside, the water flooded two feet inside, according to the achievement of the Red Cross. 'The area from Nordal, Welch, Needle, Rock spring' Where the city floods, fearing the Anderson Dam, so the water gets too fast. Again, we were not alarmed, so all the furniture in my house was flooded and damaged. (it's Anderson's Fault). A Toyota 2016 tow towel +6 speaker JBL / 45 "+2 Dtech 550 + 2 Amplifier QSC 1,500Watt + a Yamaha Keyboard psr 950 = total damage over $ 12,500. I'm sorry, I do not know when to buy them again, because I am old and retired long time ago. But fortunately, during the inundation, not having a place to live, Catholic Charities helped us a lot, in the months we eat, in the beans, as well as utilities, and gasoline going around. Plus three thousand more, plus two months rent paid home. (Listen to the Association for $ 2,000.00 per household to buy household items.) This is the third time that I have helped frome the US Catholic Charities . I also know 1954, after the signing of the Geneva Treaty, Vietnam divided the two countries. North Vietnam, belong communist, the people are too afraid, fighting, Any way to enter South Vietnam under the Republic of Vietnam. It was the Catholic Charities American Association, which coordinated with the US government, helped the millions of northerners migrate south on the Landing Ship. Over a million people, they are settled in many areas in the South such as Ho Nai, Gia Kiem, Cai San, Binh Long, Phuoc Long Ben Cat, etc. (I still remember, Every family has a boat with a shrimp tail, a motorbike to do the leg, some farmers have bought a motorbike, and many have become better off. place, place according to the wishes of the family). Since 1954, throughout the south, there is the word Caritas, because more than a million people settled in the south, they were helped by the Catholic Charities of America. From the foods, drinks, even the roof tol sheet are stamped USCC. This great migration, must say is unprecedented, the Vietnamese people forever remember in mind. Almost half a century ago, the Catholic Charities has been present when needed and together with the Vietnamese, to help compatriots overcome difficulties. For me it is probably destiny, too, a pagan like me, always believe in God above. Van Trang

Sunday, 12 February 2017

Một Đời Lính Trận thơ Lê PhiÔ,Nhạc+nhạc+hoà âm+trình bày Vân Trang

Chuyện Tình Hoa Sim

Saturday, 27 February 2016

Tiếng cười hậu trường VN khoá 17 TĐ kỳ 2

            Tiếng cười hậu trường buổi văn nghệ 

 Hợp mặt kỳ II Khóa 17 Thủ Đức SanJose ngày 28-10-2015.        

             Kính thưa quý Đồng Môn. Trong bài viết nầy, cho tôi được gọi là các bạn, vì đôi khi mình vẫn gọi nhau mầy, tao, mi, tớ ơi ới. Thoáng cái đã thành ông nội, ông ngoại cả rồi, đôi khi sợ bọn trẻ cười, nhưng vẫn thấy vui vui…hihihihih. 
             Kính thưa các bạn. 
             Gần 15 năm, quanh quẩn vùng SanJose, tôi thường nhận các show diễn văn nghệ cho đám cưới, hội đòan và tư gia… Tôi chưa thấy show nào vui vẻ ,chân tình, thân mật như show Hợp mặt kỳ 2 khoá 17 TĐ. Vì tuổi già và quân trường quá lớn, tổng cộng hơn 1600 người, chúng ta không nhận diện được, nhưng khi gặp nhau, giống như chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước…(ngoại trừ một số anh em học chuyên ngành giai đoạn 2, hoặc cùng trung đội nói ra mới nhớ…) 
              Thưa các bạn, chắc các bạn không lạ gì với MC Lê Thẫm, người đẹp trai duyên dáng, dể thương, tuy hơn bảy bó, nhưng vẫn còn năng động, nếu là phái nữ chắc là ăn khách tuyệt vời. Anh là người, đã để lại ấn tượng rất vui, mà ban văn nghệ Vân Trang ít ai quên được. 
              Thưa các bạn, tôi xin phép được nhắc lại; Ban Văn nghệ kỳ 2 của khoá 17 TĐ gồm có :Vân Trang, Phương Ngọc, Thanh Trúc, Thùy Nga, Trung KIên, Ngọc Hoa,Tân Châu, Vân Thanh, còn 2 ghế dành cho MC Lê Thẫm và MC Vân Yến, tỗng cộng 10 ghế. Nhưng bắt đầu chương trình, có Nguyễn Văn Bông và phu nhân đến, nên Lê Thẫm đành nhường chổ, L.T. bảo với V.T. : Tao phải nhường chổ, tôi bảo: đúng rồi vì anh là MC, chạy rã giò thì giờ đâu mà ngồi, vã lại anh mời và đề nghị cho Nguyễn Văn Bông hát, thì phải nhường, chớ than gì nữa cha nội hihihihihi…Tội nghiệp anh Nguyễn Ngọc Hiền chụp hình mà không có ghế ngồi kìa, tôi đã nhường cho ãnh, nhưng anh lay quay lại mất ghế. Vì lo charg battery ở ổ điện chung dàn âm thanh, làm điện bị tắt, Lâm Tài Thạnh la lên, tôi quản quá, kêu ãnh đi kiếm ổ điện khác, ãnh đang gườm tôi, hồi nữa ănh chụp hình tôi miệng méo cho anh coi.hihihi. 
               Thưa các bạn, nghi thức chào cờ, khai mạc và giới thiệu thành phần quan khách diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, chỉ tội nghiệp cho trưởng ban TC Lâm Tài Thạnh, vì la lớn quá nên khàn cả cổ, đôi khi, phải phát ra thanh giả, giống như ca sĩ lúc hát, lên tong cao quá độ. Hihihhihi. 
               Chương trình văn nghệ gần bắt đầu, Lê Thẫm chạy tới, chạy lui hỏi : Vân Trang ơi! con Thanh Trúc tới chưa…chắc là nó bị kẹt xe. Vừa chạy đi, chưa đầy 3 phút, anh chạy lại hỏi nữa. Lần nầy, bà Phương Ngọc cũng sốt ruột nên nói: (Ông nầy làm gì mà giống gà mắc đẻ…đã nói là bị kẹt xe mà cứ hỏi hoài). Tôi vội cười hoà để bà xã hài lòng, (MC là phải lo. Hơn nữa, Thanh Trúc là tiết mục đầu tiên, Cho Người Vào Cuộc Chiến. Ai lại không lo, vì chương trình mình sắp có lớp lan, đầu tiên từ giã bạn bè, xếp bút nghiêng, đi vào cuộc chiến, rồi bốn vùng chiến thuật, mới tới đêm tiền đồn.v. v. Tôi cũng lo, nói chi ãnh). Khi đó thì ca sĩ Ngọc Hoa lên tiếng: Có trễ con thế, con thuộc bài đó… vậy là OK. Hihihihihi. 
               Chương trình văn nghệ bắt đầu, (Thủ Đức Hành Khúc) V.T. intro chưa dứt, ba giọng bè phát lên một cách rất nhiệt tình. Ối giời ơi! chỉ biết kêu trời, mà không dám la, vì có 2 vị ca sĩ không chịu dợt hợp ca(diện lý bận đi làm) cộng thêm mấy anh đồng môn phụ diễn, đứng phía sau cho đẹp sân khấu, quá cãm hứng hát luôn, thành thữ các bạn nghe bài ( Thủ Đức Hành Khúc rất là đặc sắc, chẳng những ba bè, mà đôi khi lên tới năm bè. hihihihi). 
              MC Lê Thẫm: để mỡ đầu tiết mục đơn ca, sau khi giới thiệu MC Vân Yến( hậu duệ khoá 17, cũng như ca sĩ Thanh Trúc ái nữ của Vân Trang cũng là khóa 17. ) Vừa xong, Lê Thẫm vội bước xuống sân khấu, chạy đến trước tôi: tao tưởng nó không tới chắc là mầy chết luôn. Vậy là hết run rồi phải không? Bà xã tôi bảo: Anh chạy tới chạy lui giống gà mắc đẻ. Vừa nói mà sợ bạn buồn, nên chỉ nói nho nhỏ, không biết lúc đó L.T. có nghe hết câu? 
Bất chợt âm thanh bị hú, Thanh Trúc vưà hát vưà lần lại ra dấu. Tôi vội kêu bà xã kiểm soát lại 2 microphone wireless còn lại ở đâu? Chẵng ngờ MC duyên dáng Lê Thẫm vừa nói xong, không chịu off, lại đút vào học của bục thuyết trình, 2 cái đầu châu nhau, để chung trong học tủ nên bị headback hú… Hihihihihi.
            Chương trình văn nghệ diễn ra rất hăng say, ca sĩ nào hát cũng rất đạt trên mức trung bình, vì tôi biết khả năng của mỗi người. Bà con quan khách và bạn ta vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt, rất đáng được tuyên dương, chẳng thua gì những show diễn lớn của ca sĩ trung tâm. Tuy nhiên, vì ban ngày sáng quá, thiếu đèn màu, nên tiết mục ( Anh không Chết Đâu Anh) của ca sĩ Thanh Trúc và Trung Kiên, không giống như trong lúc đang mơ…Vừa xong, khi bước xuống sân khấu Thanh Trúc càm ràm: Hôì nãy, lúc em hỏi anh (vậy là anh chưa chết sao? Anh phải hát tiếp là: không, không anh không chết đâu em. Anh lại không hát, chờ intro laị, mới vào đầu (Anh không chết đâu anh… câu đó của em, làm quê quá...)Hai đứá càm ràm nhau, tôi vội bảo: thế cũng là hay quá rồi… hihihihihi             
              Khi tiết mục thứ 8 Cái Cò, Thanh Trúc đang trình bày trên sân khấu, MC L.T. đang lây quay kiếm bộ Quốc phục và Bảo Kiếm để trình diễn ngâm khúc Hồ Trường. Tôi đang đánh đàn, nhưng phải xoay lại, vì bàn văn nghệ kế bên, phát lên những tiếng cười khúc khích, thì ra MC L.T. lấy bộ Quốc phục, còn cây kiếm rớt xuống, nằm khuất sau bức màn của hậu trường, ca sĩ Ngọc Hoa lanh trí : chú coi chừng nó ngã nằm dưới đất, MC L.T. vội mò rút được kiếm lên, thì Ngọc Hoa vô tình thốt:( wào… kiếm của chú dài quá vậy) Cả bàn văn nghệ đều cười phì cười, nhưng L.T. làm tỉnh bước ngang, kêu ca sĩ Thùy Nga gài dùm cúc áo dài, Thuỳ Nga nhăn mặt, xong L.T. vôị vàng lên sân khấu, cất tiếng ngâm liền.
              Trời, trời! chưa gì ông chơi liền vây ông, nhưng lúc đó L,T. đâu còn nghe V.T. nữa. Hihihihihi. Tại vì theo chương trình L.T. ngâm ở tiết mục 12, bây giờ lại nhảy lên tiết mục 9.( Đúng là quyền hạn của MC hihihhi) Đã giao hẹn rồi, trước khi ngâm, L.T. giới thiệu, V.T. sẽ set up : (bắt đầu ba hồi trống dồn, một hồi trống dục, tiềng phèn la báo hiệu vào câu). Còn bây giờ, vừa lên sân khấu đã cất tiếng ngâm ngay, bất ngờ qúa, không set up kịp. Chỉ còn biết nhìn dáng oai hùng của Lê Thẫm, giống như đại đế Quang Trung đang xuất trận diệt quân Thanh…Nghĩ mà thương cho sự nhiệt tình của bạn, V.T. cũng cố gắng set up cho kịp để đệm đàn và trống yễm trợ theo tiếng ngâm của bạn đến câu cuối cùng, đột nhiên Lê Thẫm phát lên ( Xin quý vị vổ tay…) Cả hội trường giựt mình, vội vổ tay dậy lên, vang dội cả nhà hàng…
               Vừa bước xuống sân khấu, L.T. đến ngay, nhờ ca sĩ Thuỳ Nga cởi nút áo, ca sĩ Phương Ngọc buột miệng: chà chắc là kết (Chuyến Bay Đêm rồi, tại vì C.S. Thuỳ Nga có giọng ca giống danh ca Thanh Thúy 80% ,mà cô lại thích trình diễn nhạc phẫm nầy). hihihihi. Thuỳ Nga ngượng ngùng bảo: sao ông kêu tôi hoài vậy, lại còn dỡ nách lên nữa… ối giời, nhỡ bà xã ông thấy thì sao đây??? L.T. nói nho nhỏ: bà xã ở đâu!!! Hihhihi . Mọi người đều phì cười vui vẽ…
               Kính thưa các bạn tiếng cười hậu trường, buổi văn nghệ Đại Hội Kỳ 2 Khoá 17 TĐ tại Sanjose còn nhiều việc lặt vặt cũng rất vui, nhưng không dám làm mất thì giờ của các bạn, nên chỉ nêu lên vài mục nầy… Nhất là những tiết mục cuối, với các điệu Chachacha, Tango, Paso, Bebop, các đồng môn và phu nhân ra khiêu vũ với ca sĩ và quan khách thật là đặc sắc và vui nhộn.
               Chương trình văn nghệ gồm tất cả 19 tiết mục, tổng cộng thời gian diễn hơn 2g30 phút, ông camera chỉ edit lại còn khoãng 30phút trong CD, làm sao đủ làm sao đủ hỡ các bạn… Cũng vì thế, mà V.T. đã hốp tốp edit riêng phần văn nghệ, chưa trình lên ban tổ chức, vội post lên youtube, mông các bạn sớm được xem đầy đủ những đặc sắc của đại hội chúng ta, khiến bị chửi… phải lấy xuống liền.Hihihihihi.
               Thôi thì bây giờ, viết bài nầy gởi đến các bạn, mông rằng: mua vui cũng được một vài phút giây. Nhất là V.T. xin lỗi ông bạn vàng Lê Thẫm đừng giận V.T. nhé, (V.T. vẫn còn giử tấm hình chụp, khiêu vũ áo 2 giây nè.hihihi)… Trân trọng kính chào quý vị đồng môn thân ái, hẹn tái ngộ năm sau. tháng 10 -2016. 
               Vân Trang ( Trang Tấn Vân/ khóa 17).