Wednesday, 8 January 2014

Sài Gòn Gọi Nhớ. Nhac lời Vân Trang

Sài Gòn Gọi Nhớ,Nhac lời :Vân Trang
Trình bày Trang Thanh Trúc, đệm đàn Vân Trang

No comments: