Friday, 2 January 2015

Xin mời quý vị nghe bài giảng vầ hiện tình của đất nước, làm rúng động cả thế giới của Đức cha Nguyễn Ngọc Tỉnh

No comments: